Show Menu




เปรียญรัชกาลที่ ๕ รวบรวมพิมพ์เปนภาคที่ ๑

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เปรียญรัชกาลที่ ๕ รวบรวมพิมพ์เปนภาคที่ ๑

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เรื่องตำนานการแปลพระปริยัติธรรมในรัชกาลที่ ๕ รายชื่อพระภิกษุ สามเณร เปรียญในรัชกาลที่ ๕ คราวที่ ๑ แปลพระปริยัติธรรมที่พระมหาปราสาท พ.ศ. ๒๔๑๓ คราวที่ ๒ แปลพระปริยัติธรรมที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ (ครั้งแรก) พ.ศ. ๒๔๑๙ คราวที่ ๓ แปลพระปริยัติธรรมที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๒๕