Show Menu
ประชุมกาพย์เห่เรือ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมกาพย์เห่เรือ

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

อธิบายถึงตำนานเห่เรือ บทเห่เรือ พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ครั้งกรุงเก่า บทเห่ชมเครื่องคาว เครื่องหวาน พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ บทเห่ชมโฉมพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๕ บทเห่เรือพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ และบทเห่เรือพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์