Show Menu
บทละครเรื่องพระลอนรลักษณ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

บทละครเรื่องพระลอนรลักษณ

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อเรื่องดำเนินเหมือนลิลิตพระลอ แต่มีบทตลกบ้าง ลักษณะการประพันธ์ใช้กลอน บทละคร มีการกำหนดทำนองเพลงที่จะบรรเลงและขับร้อง ส่วนที่น่าสนใจ คือ บทพรรณนา พระอาการประชวรของพระลอ และวิธีรักษา การสันนิษฐานอาการอย่างหมอโบราณแผนไทย ออกชื่อโรคไว้หลายชนิด เช่น สันนิบาต อัมพฤกษ์ รำเพรำพัด หมอสิทธิชัยมีลักษณะอย่าง ขุนนางกรมหมอไม่ใช่นักพรตอย่างลิลิตพระลอ บุคลิกลักษณะ ตัวละครเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิม ทรงพระราชนิพนธ์เริ่มตั้งแต่พระลอฟัง คนขับซอชมโฉมนางเพื่อนนางแพง ไปจนพระลอสั่งเมือง ตอนท้ายพิมพ์บทที่เจ้าพระยาเทวศร์วงศ์วิวัฒน์แต่งไว้ มาเพิ่ม จนถึงตอนพระลอไปถึงสวนนางเพื่อนนางแพง