Show Menu
เทศนา สังคหวัตถุ แลเทวดาพลี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เทศนา สังคหวัตถุ แลเทวดาพลี

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นเทศนาพิเศษ ถวายในงานพระราชพิธีแจกเบี้ยหวัด ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว