Show Menu
กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรตินายมีมหาดเล็กแต่งถวายเมื่อในรัชกาลที่ ๓

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรตินายมีมหาดเล็กแต่งถวายเมื่อในรัชกาลที่ ๓

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

นายมีมหาดเล็ก แต่งเฉลิมพระเกียรติทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพ.ศ. ๒๓๗๖ กล่าวถึงพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เสด็จทรงครองราชย์ เช่นทรงชุบเลี้ยงข้าราชการ ห้ามทำสิ่งที่เป็นบาป ซ่อมแซมป้อมปราการ ขุดลอกคลอง การค้าเจริญรุ่งเรือง ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาโดยโปรดให้จารึกความรู้ไว้ที่วัดพระเชตุพนฯ เป็นต้น สิ่งสำคัญของหนังสือเล่มนี้ คือการกล่าวถึงลักษณะการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยประการต่าง ๆ หลายรายการ ซึ่งยังไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน นับเป็นเอกสารทางจดหมายเหตุในรัชกาลที่ ๓ ได้เล่มหนึ่ง