Show Menu
ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

หัวเรื่อง

ตราด -- ประวัติ
ตราด -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง

สำนักงานจังหวัดตราด

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์อักษรสมัย

วันที่

2527

ลิขสิทธิ์

สำนักงานจังหวัดตราด

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

หนังสือแนะนำเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันของจังหวัดตราดตามเค้าโครงที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนด ซึ่งได้แก่ สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดตราด ภูมิรัฐศาสตร์ของจังหวัดตราด ประวัติความเป็นมาในสมัยต่างๆ ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคในอำเภอต่างๆ สถานที่และสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ และบุคคลสำคัญของจังหวัดตราด

Date Issued

28 เมษายน 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.41บ.17729จบ(ร)
เลขหมู่

959.327
ต166ป