Show Menu
ประวัติของมหาอำมาตย์ตรี พระยาประชากิจกรจักร์ (ชุบ โอสถานนท์)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติของมหาอำมาตย์ตรี พระยาประชากิจกรจักร์ (ชุบ โอสถานนท์)

หัวเรื่อง

มหาอำมาตย์ตรี พระยาประชากิจกรจักร์ (ชุบ โอสถานนท์) - ประวัติ

รายละเอียดของเนื้อหา

นายจุลินทร์ ล่ำซำ พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการในงานพระราชทานเพลิง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์ ลมูลจิตต์

วันที่

2499

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติของมหาอำมาตย์ตรี พระยาประชากิจกรจักร์ (ชุบ โอสถานนท์) โดยเริ่มตั้งแต่วัน เดือน ปี สถานที่เกิด การศึกาษา รับราชการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 8 อย่างละเอียด ราชการพิเศษรวม 17 ครั้ง ด้านสังคม สรุปความก่้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 8 การสมรส บันดาศักดิ์ ยศพลเรือน ยศในกองเสือป่า และเครื่องอิสสริยาภรณ์

Date Issued

25 เมษายน 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น 34 บ 6231 จบ (ร)
เลขหมู่

923.2593
ป372