Show Menu
ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทย

หัวเรื่อง

เรือ -- ไทย
การเดินเรือ -- เอเชีย
ไทย -- โบราณวัตถุ
พาณิชย์นาวี

รายละเอียดของเนื้อหา

กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2544

ผู้แต่ง

เอิบเปรม วัชรางกูร

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สมาพันธ์

ลิขสิทธิ์

สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISBN 974-417-484-6

Abstract

การศึกษาค้นคว้ารากฐานทางวัฒนธรรมของคนที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ความเป็นมาของการคมนาคมทางน้ำ การติดต่อค้าขายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอดีตที่เชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบัน การพบซากเรือสมัยโบราณและโบราณวัตถุจำนวนมาก ข้อมูลเหล่านี้ทำให้เราทราบถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความรู้ด้านการพาณิชย์นาวีที่มีมาแต่สมัยโบราณ

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.57บ.70922 จบ(ร)
เลขหมู่

959.3
อ922ป