Show Menu
เทศน์ชูชก ความเก่า

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เทศน์ชูชก ความเก่า

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๑

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือเทศน์มหาชาติกัณฑ์ชูชกสำนวนเก่า ซึ่งมีหลายสำนวน กัณฑ์ชูชกที่เทศน์กันอยู่ทั่วไปเรียกว่า ความวัดสังข์กระจาย ส่วนฉบับนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเลือกเพราะเป็นฉบับที่ยังไม่มีผู้ใดได้อ่าน และทรงเห็นว่ามีสำนวนดี