Show Menu
จาฤกวัดราชประดิษฐ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จาฤกวัดราชประดิษฐ

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๑

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

จารึกคาถาบนหลักสีมา ๑๐ หลักติดไว้ด้านหลังพระวิหารหลวง เป็นจารึกคาถาภาษามคธ อักษรขอมย่อ ส่วนภาษาไทย พระราชนิพนธ์เป็นโคลงสี่ จารึกด้วยอักษรไทยย่อกำกับไว้ทุกเสาสีมาทั้ง ๑๐ หลัก