Show Menu
โคลงเรือพระประทีป

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

โคลงเรือพระประทีป

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๑.

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

วรรณคดีจดหมายเหตุหลวงสารประเสริฐ (นุช) แต่งเมื่อแรกสร้างเรือลอยพระประทีปในรัชกาลที่ ๔ ประกอบด้วยโคลงสี่สุภาพ จำนวน ๑๐๓ บท โคลง ๒ บทแรก บอกที่มาของเรือลอยพระประทีปว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุใด พรรณนาชื่อเรือแต่ละลำ พร้อมบอกพระนาม และนามผู้ที่ประดิษฐ์ตกแต่งเรียงตามลำดับโคลง