Show Menu
ประชุมกาพย์เห่เรือ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมกาพย์เห่เรือ

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๐

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ประกอบด้วยบทเห่เรือพระนิพนธ์เจ้าฟ้า ธรรมธิเบศร ๒ เรื่อง คือบทเห่พยุหยาตราทางชลมารค กับบทเห่สังวาส บทเห่เรือชมกับข้าว พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บทเห่ชมโฉม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นั้นทรงนำเค้าเรื่องบทเห่เรือของเก่ามาเทียบกับสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เช่นชมกระบวนเรือ เป็นต้น และบทเห่ชมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ ๖ พระนิพนธ์สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์