Show Menu
ประวัติเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดระยอง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดระยอง

หัวเรื่อง

ระยอง -- ประวัติ
ระยอง -- ความเป็นอยู่และประเพณี

ผู้แต่ง

อำนาจ มณีแสง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปกรณ์พริ้นติ้งแลนด์

วันที่

2552

ลิขสิทธิ์

สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISBN 978-616-543-020-3

Abstract

หนังสือเล่มนี้เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวของเมืองระยองกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นจังหวัดระยอง ในลักษณะการบอกเล่าเรื่องในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวระยอง

Date Issued

20 เมษายน 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

31111010374260จบ
เลขหมู่

959.325
อ686ป