Show Menu
ชุมนุมคติธรรม พ.ศ.2480

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ชุมนุมคติธรรม พ.ศ.2480

หัวเรื่อง

คติธรรม

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานทำบุญประจำปี วันที่ 12 ตุลาคม 2480

ผู้แต่ง

คณะวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

วันที่

2480

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

รวมคติธรรมสอนใจจากอาจารย์ต่างๆ เช่น
1.ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2.แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง 4.บอกทางสวรรค์ให้นี่คือมิตรแนะประโยชน์ เป็นคติธรรมจากเจ้าราชสัมพันธวงศ์ และพุทธภาษิตประจำใจของข้าพเจ้ามีอยู่ว่า "ความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย เป็นคติธรรมจากหลวงธนานุกูล"

Date Issued

11 เมษายน 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ6257จบ(ร)
เลขหมู่

398.9
ค125ช