Show Menu
สุภาษิตบรรยายภาคพิเศษ สำหรับนักธรรมตรี และโท

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สุภาษิตบรรยายภาคพิเศษ สำหรับนักธรรมตรี และโท

หัวเรื่อง

สุภาษิตและคำพังเพย

รายละเอียดของเนื้อหา

ขุนจุลจิรสมบัติ(เจือ จุลละเกศ), นางราชปริญญา
(เครือวัลย์ อิศรภักดี), นายร้อยตรีมงคล จุลละเกศ อุทิศกุศลในการพระราชทานเพลิงศพรองอำมาตยเอกหลวงอภัยโภคารักษ์ (ชื่นจุลละเกศ) ผู้เป็นบิดาบังเกิดเกล้า วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2469 ที่บรมบรรพตวัดสระเกศ

ผู้แต่ง

พระสาสนโสภณ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์อักษรนิติ

วันที่

2469

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เป็นการบรรยายธรรมะสุภาษิต รวมความว่า บุคคลใดถ้าทำกิจการหรือประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งผลซึ่งจะได้รับก็จะได้อย่างนั้น เช่นถ้ากระทำหรือประพฤติชั่ว ผลก็ชั่ว ถ้ากระทำหรือประพฤติทางดีผลที่ได้ในทางนั้นก็จะได้รับแต่ส่วนความดีงาม สมกับความในบาทคาถาพระพุทธภาษิต ที่พระธรรมสวามิศรตรัสไว้ว่า ยาทิส วปปฺเต พีช ตาทิส ลภเต ผล ฯ คนหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้น ดังนี้แล

Date Issued

10 เมษายน 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ.6464จบ(ร)
เลขหมู่

398.9
พ397ส