Show Menu
การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงสกุลช่างจันทบุรี = A Study of the Gingerbread Motifs of Chanthaburi School

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงสกุลช่างจันทบุรี = A Study of the Gingerbread Motifs of Chanthaburi School

หัวเรื่อง

ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง -- จันทบุรี
ลวดลายไม้ฉลุ -- จันทบุรี

ผู้แต่ง

ภรดี พันธุกร

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กมลศิลป์การพิมพ์ ชลบุรี

วันที่

2547

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์, ผู้แต่งร่วม

ลิขสิทธิ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISBN 974-384-174-1

Abstract

เป็นการศึกษารวบรวมอาคารที่มีการประดับตกแต่งด้วยไม้ฉลุลาย รวบรวมคัดลอกวิเคราะห์และจัดกลุ่มลวดลายแบบขนมปังขิงที่ปรากฎในเขตจังหวัดจันทบุรี เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคตะวันออกก่อนเสื่อมสภาพ หรือก่อนรื้อถอน
ในการศึกษาซึ่งเป็นการสำรวจภาคสนาม มีอาคารที่มีการตกแต่งด้วยลายฉลุไม้แบบขนมปังขิงจำนวน 62 หลัง เป็นลวดลายไม้ฉลุ 125 แบบลาย ส่วนใหญ่อยู่ที่ย่านท่าหลวง อำเภอเมือง ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอท่าใหม่ ช่างส่วนใหญ่เป็นช่างท้องถิ่น ช่างจีน และช่างญวน

Date Issued

9 เมษายน 2558
ปรับปรุง 25 ตุลาคม 2561

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.48บ59462จบ(ร)

720.9326
ภ181ก