Show Menu
ปาฐกถาพิเศษ ภาษาไทยกับคำประพันธ์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ปาฐกถาพิเศษ ภาษาไทยกับคำประพันธ์

หัวเรื่อง

ภาษาไทย

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกเนื่องในการทอดกฐิน ณ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี ของนายอภัย และคุณหญิงทองก้อน จันทวิมล วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2510

ผู้แต่ง

อุปกิตศิลปสาร, พระยา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส.การพิมพ์

วันที่

2510

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

ภาษาไทยกับคำประพันธ์เป็นเรื่องของโคลงฉันท์กาพย์กลอน การใช้ภาษา มีประวัติความเป็นมาของภาษาไทย และตัวอย่างคำต่างๆ

Date Issued

8 เมษายน 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.33บ3642จบ(ร)
เลขหมู่

495.9109
พ362ป