Show Menu
ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1

หัวเรื่อง

ศิลาจารึก

รายละเอียดของเนื้อหา

งานทำบุญฉลองอายุ 4 รอบของเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)

ผู้แต่ง

ฉ่ำ ทองคำวรรณ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี

วันที่

2467

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่1 เป็นพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหง ตั้งแต่ประสูติจน ได้เสวยราชสมบัติ
ตอนที่2 เล่าเรื่องประพฤติเหตุต่างๆและธรรมเนียมในเมืองสุโขทัย เรื่องสร้างพระแท่นมนังคศิลา เมื่อมหาศักราช 1224 เรื่องสร้างพระมหาธาตุเมืองศรีสัชนาลัย เมื่อมหาศักราช1207 และเรื่องประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อมหาศักราช 1205
ตอนที่ 3 เป็นคำยอพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหง และกล่าวถึงอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยนั้น

Date Issued

8 เมษายน 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.31บ.12749จบ(ร)
เลขหมู่

495.911
ฉ311ค