Show Menu
อธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิรญาณแลพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

อธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิรญาณแลพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร

หัวเรื่อง

หอพระสมุดวชิรญาณ
พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร

รายละเอียดของเนื้อหา

จัดพิมพ์สำหรับชี้แจงแก่ผู้มาชม เมื่อปีขาล พ.ศ.2469

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2469

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย