Show Menu
ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๓

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๓

ผู้แต่ง

โบราณคดีสโมสร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๕๗

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมพงศาวดารเกร็ด ๓ เรื่อง คือ พงศาวดารเมืองปัตตานี กับพงศาวดารเมืองสงขลา เรียบเรียงโดยพระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) และพงศาวดารเมืองเชียงใหม่ เรียบเรียงโดยพระยามหาอำมาตย์ (หรุ่น) กล่าวถึงวงศ์ตระกูลของเจ้านายในเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง และเมืองนครลำพูน