Show Menu
ชุมนุมตำรากลอน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ชุมนุมตำรากลอน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๕๗

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ประกอบด้วยตำราการแต่งโคลง กาพย์ ฉันท์ และกลอนรวม ๕ เรื่อง คือ ตำราฉันท์วรรณพฤติและมาตราพฤติ พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส หนังสือกาพย์สารวิลาสินี ตำราการแต่งกาพย์ของเก่า หนังสือศิริวิบุลยกิติ ตำราแต่งกลอนกลบทของเก่า และตำราแต่งโคลง (และมีตำรากาพย์ฉันท์ปนอยู่บ้าง) ของพระโหราธิบดี เมืองสุโขทัย ซึ่งคัดมาจากหนังสือจินดามณี