Show Menu
เสด็จประพาศไทรโยค

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เสด็จประพาศไทรโยค

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๕๕

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

จดหมายเหตุรายวันระยะทางเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๐ ทรงพระราชนิพนธ์เป็นร้อยแก้ว เริ่มตั้งแต่เสด็จทรงเรือปิกนิกเป็นเรือพระที่นั่ง เรือกลไฟโยง จากกรุงเทพฯ ไปตามคลองบางกอกน้อย เข้าคลองมหาสวัสดิ์ออกลำน้ำนครชัยศรี เข้าคลองเจดีย์บูชา ประทับแรมที่นครปฐม แล้วเสด็จจากค่ายหลวงโดยทางชลมารคไปประทับที่กลอนโด วังหมึก สองพี่น้อง บ้านเหนือค่าย หาดตาเล็ก หาดหน้าเมือง ไทรโยค เสด็จกลับทางชลมารค ล่องจากไทรโยคมาประทับหาดกระจะ สองพี่น้อง กลอนโด สำรอง โพธาราม และราชบุรี แล้วเสด็จกลับกรุงเทพฯ