Show Menu
แหล่งโบราณคดีประเทศไทย เล่ม ๖ (ภาคเหนือ)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

แหล่งโบราณคดีประเทศไทย เล่ม ๖ (ภาคเหนือ)

ผู้แต่ง

กองโบราณคดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2534

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติโบราณคดี ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยาของแหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ อุตรดิตถ์ ตาก น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาพประกอบโบราณวัตถุ โบราณสถาน แผนที่ แผนผัง โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบรายงานการสำรวจและวิเคราะห์แต่ละชิ้น