Show Menu
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่56 ว่าด้วยเหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงคราม-ไทยกับญวน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่56 ว่าด้วยเหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงคราม-ไทยกับญวน

หัวเรื่อง

ประชุมพงศาวดาร
เมืองเขมร
สงครามไทยกับญวน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), เจ้าพระยา, 2320-2392

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานทำบุญที่หน้าศพนายพลตรีพระยาสิงหเสนี
(สอาด สิงหเสนี) ครบ 100 วัน

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

วันที่

2475

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เมื่อครั้งรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระเจ้าเวียตนัมยาลองปกครองประเทศญวน และเริ่มแผ่อำนาจมาทางเมืองเขมร เขมรก็หันมาพึ่งไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดฯให้เจ้าพระยายมราชยกทัพออกไปช่วยเมืองเขมร จนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขมรก็ยังพึ่งพระบรมเดชานุภาพ พระองค์ทรงเสียดายพระบวรพุทธศาสนา สงสารพระยาเขมรและราษฏรชาวเขมร จึงโปรดฯให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา เป็นแม่ทัพใหญ่ไปปราบญวนโดยใช้สติปัญญาและกำลังทั้งมวล รวมเวลาได้15ปี ญวนก็เลิกถอนทัพออกจากเขมร

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ6163จบ(ร)
เลขหมู่

959.596
ป247ส