Show Menu
โบราณคดีลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

โบราณคดีลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน

ผู้แต่ง

กองโบราณคดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2534

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

การสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงตอนบนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หริภุญไชยและล้านนา สมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมหริภุญไชยและ ล้านนา พร้อมภาพ แผนที่ แผนผังประกอบแหล่งโบราณสถาน