Show Menu
จังหวัดจันทบุรี งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จังหวัดจันทบุรี งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ

หัวเรื่อง

จันทบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่่ยว
จันทบุรี --ประวัติ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์อุดม

วันที่

2500

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

หนังสือแนะนำจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ภูมิศาสตร์ ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ พลเมือง อาชีพ ประวัติศาสตร์จันทบุรีสมัยก่อนไทยปกครอง สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงเรื่องวัฒนธรรม

Date Issued

24 มีนาคม 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.43บ.20107จบ(ร)
เลขหมู่

959.9326
จ234