Show Menu
The Development of National Museums in
Thailand

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

The Development of National Museums in
Thailand

ผู้แต่ง

The Fine Arts Department

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2533

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

วิวัฒนาการพิพิธภัณฑ์ไทยตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๐๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดแสดงนิทรรศการและจัดพิพิธภัณฑ์สวนพระองค์ขึ้นที่พระที่นั่งศิวาลัย ต่อมาพ.ศ. ๒๔๑๗ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกขึ้นที่ศาลาสหทัยสมาคม จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๓๒ จึงได้ย้ายมาอยู่ ที่พระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน วังหน้าแล้วขยายออกไปตามจังหวัดใหญ่ เช่นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยาที่อยุธยา และพิพิธภัณฑ์นครพนม เป็นต้น