Show Menu
ว่าด้วยมิตรหรือเพื่อน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ว่าด้วยมิตรหรือเพื่อน

หัวเรื่อง

เทวะวงศวโรปการ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
เปลโต
เพลโต
เพื่อน

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานศพ หม่อมเจ้าหญิงบันดาลสวัสดี ในพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ชายาหม่อมเจ้าไตรทิพเทพสุต ครบปัญญาสมวาร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2469

ผู้แต่ง

เปลโต
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ทรงแปล

แหล่งที่มา

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2469

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย