Show Menu
โบราณสถานที่ยังมิได้ขึ้นทะเบียน เล่ม ๑

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

โบราณสถานที่ยังมิได้ขึ้นทะเบียน เล่ม ๑

ผู้แต่ง

กองโบราณคดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2533

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

การรวบรวมข้อมูลของโบราณสถาน ในแต่ละจังหวัด บอกที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ ชื่อโบราณสถาน ที่ตั้ง สิ่งสำคัญ ประวัติสังเขป รูปแบบศิลปกรรม ชื่อเจ้าของประวัติการอนุรักษ์ และรายชื่อผู้ทำการสำรวจ พร้อมภาพประกอบ