Show Menu
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดจันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดจันทบุรี

หัวเรื่อง

จันทบุรี -- ประวัติ
จันทบุรี --ศิลปกรรม

ผู้แต่ง

กามนิต ดิเรกศิลป์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

วันที่

2553

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

ศุภลักษณ์ ทิพย์กำจรวงศ์, ผู้แต่งร่วม
ปนัดดา แสงเจริญ, ผู้แต่งร่วม

ลิขสิทธิ์

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

ประวัติศาสตร์ของศิลปกรรมที่สำคัญๆในจังหวัดจันทบุรี ที่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศรอบๆตัวศิลปกรรมจะมีความเกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมมีความสำคัญในแง่ส่งเสริมและรักษาคุณค่า และคุณภาพก็ทำให้ศิลปกรรมนั้นดำรงอยู่และมีความหมายยิ่งขึ้น ถ้าสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปกรรมถูกทำลาย หรือเสื่อมโทรม ก็จะทำให้กระทบต่อคุณภาพและคุณค่าของศิลปกรรมด้อยลง ท้ายเล่มมีภาพตัวอย่างของปัญหาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดจันทบุรีที่รอการแก้ไข พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ

Date Issued

20 มีนาคม 2558

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.54บ.66407จบ(ร)

959.9326
ก433ส