Show Menu
โบราณคดีเชียงราย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

โบราณคดีเชียงราย

ผู้แต่ง

กองโบราณคดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2533

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดีสำคัญของจังหวัดเชียงราย อาทิ สถานที่ตั้ง ตำนานพงศาวดาร ความเป็นมาและหลักฐานโบราณสถาน โบราณคดีที่มีคูและคันดินล้อมรอบเชียงราย