Show Menu
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์สถาน
และแหล่งโบราณคดี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์สถาน
และแหล่งโบราณคดี

ผู้แต่ง

กองโบราณคดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2533

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

กล่าวถึงนโยบายทางด้านวัฒนธรรมของชาติ อนุสรณ์สถานประเภทต่างๆ เหตุแห่งความเสื่อม การคุ้มครองหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุรักษ์ เทคนิคในการบูรณะรวมถึงมาตรฐานและการดำเนินงานของนานาชาติเกี่ยวกับการดูแลอนุรักษ์อนุสรณ์สถาน