Show Menu
ตำหนักวาสุกรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำหนักวาสุกรี

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2533

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ ปรมานุชิตชิโนรส ประวัติความเป็นมาของตำหนักวาสุกรี ซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์เจ้าวาสุกรี เป็นพระนามเดิมก่อนการลาผนวช ตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในตำหนักวาสุกรี ประวัติวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และการป้องกันการเสื่อมสภาพและการเก็บรักษาโบราณวัตถุ