Show Menu
ดนตรีไทย โครงสร้างอภิธานศัพท์และสาระ
สังเขป

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ดนตรีไทย โครงสร้างอภิธานศัพท์และสาระ
สังเขป

ผู้แต่ง

หอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2533

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อเรื่องแบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ ภาคหนึ่งโครงสร้างดนตรีไทย ภาคสองอภิธานศัพท์ดนตรี โดยรวมศัพท์ทางดนตรี ๑,๓๓๕ คำ ภาคสามเป็นพจนานุกรมและสาระสังเขปหนังสือเอกสารเกี่ยวกับดนตรีไทย