Show Menu
จิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพมหานคร

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

กองโบราณคดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2533

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เช่น จิตรกรรมฝาผนังใน พระอุโบสถ ในหอพระไตรปิฎก ในพระวิหารก๋ง ในพระวิหารพระศรีศาสดา รวมทั้งวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม