Show Menu
บันทึกรายวันของเซอร์ จอห์น เบาริง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

บันทึกรายวันของเซอร์ จอห์น เบาริง

ผู้แต่ง

กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2532

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือเล่มนี้ เป็นเนื้อหาบทที่ ๑๖ ในหนังสือชื่อ “The Kingdom and People of Siam” ที่ เซอร์ จอห์น เบาริง แต่งเมื่อครั้งเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศสยาม เป็นบันทึกรายวันที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองในราชสำนักสยามและเบื้องหลังการเจรจาทำสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษและไทย