Show Menu
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องประชาพร้อมพรัก อนุรักษ์มรดกไทย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องประชาพร้อมพรัก อนุรักษ์มรดกไทย

ผู้แต่ง

กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2532

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

แสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ประชาชนมอบให้พิพิธภัณฑสถาน วิธีการอนุรักษ์โบราณวัตถุ การสำรวจและการขึ้นทะเบียนวัตถุ ข้อควรทราบเกี่ยวกับการจัดกลุ่มของศิลปวัตถุ สถิติ แผนภูมิ และทำเนียบนามผู้มอบศิลปะโบราณวัตถุให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ