Show Menu
งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ของศาสตราจารย์ พระยา
อนุมานราชธน หมวดชีววิทยา-สัตววิทยา
เล่มที่ ๑-๒ เรื่อง กำเนิดคนและพงศาวดาร
ธรรมชาติของสัตว์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ของศาสตราจารย์ พระยา
อนุมานราชธน หมวดชีววิทยา-สัตววิทยา
เล่มที่ ๑-๒ เรื่อง กำเนิดคนและพงศาวดาร
ธรรมชาติของสัตว์

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2532

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

กำเนิดคนและพงศาวดารธรรมชาติของสัตว์เป็นหนังสือเล่ม ๑ และเล่ม ๒ ในหมวดชีววิทยา-สัตววิทยา เล่ม ๑ เป็นผลงานแปลร่วมของพระยาอนุมานราชธนและพระสารประเสริฐจากเรื่อง The World Wonder Story โดย A.G. Whyte เนื้อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ลักษณะนิสัยของสัตว์ต่างๆ