Show Menu
งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ของศาสตราจารย์ พระยา
อนุมานราชธน หมวดชีวประวัติ เล่ม ๒ เรื่อง
อัตชีวประวัติพระยาอนุมานราชธน และ
สัมภาษณ์เสฐียรโกเศศ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ของศาสตราจารย์ พระยา
อนุมานราชธน หมวดชีวประวัติ เล่ม ๒ เรื่อง
อัตชีวประวัติพระยาอนุมานราชธน และ
สัมภาษณ์เสฐียรโกเศศ

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2532

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมชีวประวัติของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน ตัดตอนมาจากฟื้นความหลังเป็นส่วนที่ ท่านเขียนเองจากความทรงจำเริ่มเล่าตั้งแต่วัยเยาว์ การศึกษา การรับราชการ และการเขียนหนังสือ และบทสัมภาษณ์จากการถอดเทปที่ ส. ศิวรักษ์ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน ความรู้เกี่ยวกับสภาพบ้านเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ ความเป็นอยู่ในสมัยก่อน และเกร็ดเกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่ท่านเกี่ยวข้องด้วย