Show Menu
งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ของศาสตราจารย์ พระยา
อนุมานราชธน หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี เล่ม ๗ ประเพณีเบ็ดเตล็ด

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ของศาสตราจารย์ พระยา
อนุมานราชธน หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี เล่ม ๗ ประเพณีเบ็ดเตล็ด

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2332

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมบทความประเพณีความเชื่อต่างๆ ประกอบด้วยประเพณีที่ชนชาวไทยนิยมประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา ชีวิตของชาวนา ชาววัด การนับถือผีสางเทวดา การจุดดอกไม้ไฟเป็นการบูชา รวมทั้งประเพณีและการละเล่นเกี่ยวกับความสนุกสนานรื่นเริงควบคู่ไปกับการทำบุญการกุศล