Show Menu
ศิลปละคอนรำหรือคู่มือนาฏศิลป์ไทย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ศิลปละคอนรำหรือคู่มือนาฏศิลป์ไทย

ผู้แต่ง

สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2531

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

กำเนิดนาฏศิลป์ไทย ละคอนรำสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงโขนและละครรำปัจจุบัน การฝึกหัดนาฏศิลป์ท่าต่างๆ การแสดงจำอวด และนาฏศิลป์พื้นบ้าน เช่น เถิดเทิง เต้นกำรำเกียว และเซิ้ง กระติ๊บข้าว พิธีไหว้ครู ถือเป็นคู่มือสำหรับการศึกษานาฏศิลป์ที่ดียิ่งเล่มหนึ่ง