Show Menu
ศรีวิชัย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ศรีวิชัย

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2531

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับดินแดนบนคาบสมุทรภาคใต้ของไทย เน้นเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ซึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้าของผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีแผนที่ประเทศไทย เปรียบเทียบกับแผนที่แสดงแหล่งโบราณคดีในภาคใต้ประกอบรายละเอียด ประวัติความเป็นมา สังคม วัฒนธรรมและการล่มสลายแห่งอาณาจักรดังกล่าว