Show Menu
ประวัติวัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติวัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2531

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

วัดกลางมิ่งเมืองซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวัดเก่าแก่โบราณมีปูชนียสถานและถาวรวัตถุที่สำคัญ ชื่อเดิมว่าสาเกตนคร อธิบายทั้งลักษณะภูมิประเทศ อาณาเขต ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา และการสาธารณูปโภคต่างๆ ในตอนท้ายให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมสำคัญที่ กรมศิลปากรรับผิดชอบ