Show Menu
โบราณคดีสีคราม = UNDERWATER
ARCHAEOLOGY IN THAILAND

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

โบราณคดีสีคราม = UNDERWATER
ARCHAEOLOGY IN THAILAND

ผู้แต่ง

กองโบราณคดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2531

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานโบราณคดีใต้น้ำ หน้าที่และความรับผิดชอบ การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ของชาติและระหว่างชาติ ให้รายละเอียดในเรื่องของการเดินเรือยุคแรกในน่านน้ำไทย การค้าสำเภาอยุธยา และงานโบราณคดีใต้น้ำในประเทศไทย