Show Menu
โบราณคดีภาคเหนือ เหมืองแม่เมาะ ออบหลวง
บ้านยางทองใต้

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

โบราณคดีภาคเหนือ เหมืองแม่เมาะ ออบหลวง
บ้านยางทองใต้

ผู้แต่ง

กองโบราณคดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2531

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ผลการศึกษาสำรวจแหล่งโบราณคดีทางภาคเหนือ พบเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สภาพที่ตั้ง การขุดตรวจสอบ และโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งเหมืองแม่เมาะ ออบหลวง และบ้านยางทองใต้ ภาพประกอบ แผนที่ แผนผังแสดงสิ่งที่ตั้งในแหล่งโบราณคดี