Show Menu
ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป

ผู้แต่ง

หอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

คู่มือการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ในการจัดหมู่หนังสือภาษาไทยในการกำหนดเลขประจำตัวหนังสือแต่ละเล่ม ตารางเลขจะเรียงชื่อ ผู้แต่งตามพจนานุกรม โดยกำหนดเลขสามหลักควบคู่กับชื่อผู้แต่ง