Show Menu




๙ อุทยานประวัติศาสตร์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

๙ อุทยานประวัติศาสตร์

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2531

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน ซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของไทย ๙ แห่ง ได้แก่ สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา พนมรุ้ง ศรีเทพ พระนครคีรี ศรีสัชนาลัย พิมาย เมืองสิงห์ และกำแพงเพชร