Show Menu
รายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน วัดสุวรรณาวาส (ร้าง) ต. ท่าวาสุกรี อ. พระนคร
ศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

รายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน วัดสุวรรณาวาส (ร้าง) ต. ท่าวาสุกรี อ. พระนคร
ศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา.

ผู้แต่ง

กองโบราณคดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2530

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย