Show Menu
ประมวลพระฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 กับสวนบ้านแก้ว

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประมวลพระฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 กับสวนบ้านแก้ว

หัวเรื่อง

รำไพพรรณี พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้า, 2447-2527
สวนบ้านแก้ว
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484

รายละเอียดของเนื้อหา

จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่7 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี 2535

ผู้แต่ง

วิทยาลัยรำไพพรรณี

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์โปร ออฟเซท จังหวัดจันทบุรี

วันที่

2535

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
วิทยาลัยรำไพพรรณี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

ประมวลพระฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เมื่อครัั้งประทับที่สวนบ้านแก้ว จ.จันทบุรี

Date Issued

3 มีนาคม 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.36บ.9758จบ(ร)
เลขหมู่


923.1593
ร648ปร
ฉ.2