Show Menu
วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านในจิตรกรรมฝาผนัง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านในจิตรกรรมฝาผนัง

ผู้แต่ง

สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2539

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย